Szukaj w serwisie

Zarządzanie zespołem

2 dni szkoleniowe

Uczestnicy: zarząd, managerowie wyższego i średniego szczebla, kierownicy, zespoły handlowe

Praca w wysokowydajnych zespołach uczy kierowników zespołów i członków zespołów efektywnej współpracy, rozwiązywania konfliktów, wprowadzania zmian oraz należytego wykonywania swoich obowiązków. Współpraca między ludźmi rozwija jednocześnie:


Efekty dla uczestników
Akceptacja różnorodności i uznanie status quo nie dopuszcza do sytuacji „wygrany-przegrany”. Świadomość własnych umiejętności zarządzania zmianą prowadzi do podejmowania działań wpływających na własną motywację. Zespół opracowuje konkretne strategie i podnosi poziom umiejętności na stałe, opracowuje na bazie własnych, już istniejących umiejętności program rozwoju, za który bierze odpowiedzialność. Jednocześnie zdobywa narzędzia do skutecznej pracy w przedsiębiorstwie.

Efekty dla organizacji
Poprzez współudział w inicjowaniu współpracy różnych szczebli zarządzania w zespołach, powstaje system stałego rozwoju wysokowydajnych zespołów. Zespoły zorientowane na działanie zgodne z celami przedsiębiorstwa, samodzielne, świadome swoich kompetencji są ogromną korzyścią we współzawodnictwie z konkurencją na dynamicznym rynku.

Program szkolenia

Ustalenie profilu osobowości
Każdy człowiek jest kimś szczególnym i wnosi swój wkład w sprawne funkcjonowanie grupy. Ważne jest dostrzeganie różnicy między poszczególnymi członkami grupy i ich właściwie oceniać. System ustalenia osobowości pomaga przy optymalnym zestawieniu zespołu.

Moduł 1 - Znaczenie zespołów
Uczestnicy poznają ważną rolę zespołów w naszym świecie pracy oraz funkcjonowanie własnego zespołu.

Moduł 2 - Cele wysokowydajnego zespołu
Perfekcyjnie współpracujący zespół jest bardziej twórczy i jest w stanie rozwiązać bardziej kompleksowe zadania niż pojedynczy człowiek. Rozwijająca się synergia jest czymś więcej niż sumą osiągnięć pojedynczych uczestników. Tu uczymy się, jakie właściwości charakteryzują wysokowydajne zespoły.

Moduł 3 - Etapy rozwoju grupy a „Sytuacyjne kierowanie“
Stopień rozwoju zespołów można określić na podstawie dwóch cech charakterystycznych - wydajność i zaangażowanie w zespole. Styl kierowania dostosowany jest elastycznie i korzysta według potrzeb ze stylu dyrygującego lub wspierającego.

Moduł 4 - Dynamika grupowa i umiejętność obserwacji
Najważniejszą umiejętnością kierownika lub członka zespołu - to przyjęcie roli obserwatora. Dla każdego oznacza to jednocześnie aktywny udział merytoryczny (co?) i obserwację procesu w grupie (jak?).

Moduł 5 - Umiejętności komunikacyjne
Efektywna komunikacja - to kluczowa umiejętność każdego kierownika zespołu oraz członka zespołu. W ramach tego modułu zapoznają się Państwo z modelem „Okno - Johari“. Jest to model, który podkreśla znaczenie świadomych obserwacji, komunikacji oraz zaufania.

Moduł 6 - Zachowanie kierownicze w zespołach
Pogłębienie tematów dotyczących etapów rozwoju grupy oraz sytuacyjnego kierowania. Ocena wzorców zachowania oraz porównywanie wzorców z wiedzą o skutecznym kierowaniu w grupach.

Moduł 7 - Analiza etapów rozwoju grupy
W ramach tego modułu powtarza się poszczególne moduły programu i łączy się wszystkie tematy. W nim otrzymują Państwo wskazówki dotyczące realizacji programu na własnym stanowisku pracy.

Moduł 8 - Konstruktywny Feedback, indywidualny plan zamierzeń oraz zakończenie
Szkolenie, to tylko część ciągłego rozwoju. Korzyści szkolenia widać dopiero w praktyce. W ramach tego ostatniego modułu uczestnicy opracują na podstawie wzajemnego Feedbacku i osobistych celów indywidualny plan zamierzeń do dalszego rozwoju i efektywności pracy.

Metody

Copyright 2010 COMARTIN
Created and supported by VISUALITY