Szukaj w serwisie

Zarządzanie wiekiem

4 dni szkoleniowe

Wstęp:
Wszyscy znamy słynne powiedzenie Henry’ego Forda, że model T można kupić w każdym kolorze, pod warunkiem, iż jest to kolor czarny. Motywację stanowiła chęć umasowienia sprzedaży – czarna farba schła szybciej niż inne i pozwalała zwiększać produkcję. Dziś, gdybyśmy w taki sposób tłumaczyli brak możliwości wyboru naszym klientom, prawdopodobnie szybko przestalibyśmy ich mieć. XX wiek postawił na indywidualizm, oryginalność i własny styl. W skomercjalizowanym i zglobalizowanym świecie nie chcemy ginąc w tłumie, czuć się jak kolejny produkt, nie mamy ochoty się dostosowywać. Chcemy, aby to świat dostosował się do nas, do naszych potrzeb, możliwości i do naszych wyborów. Te potrzeby nie zmieniają się w momencie, gdy z klienta stajemy się pracownikiem. Coraz częściej tradycyjne formy zatrudnienia i pracy traktowane są jako ograniczenia, które nie pozwalają nam się realizować, ale także nie pozwalają na pełne godzenie życia zawodowego z osobistym. I im wyższe mamy kwalifikacje, tym bardziej wymagającym stajemy się pracownikiem.

Z czasem zrozumieli to także pracodawcy – wiedzą, że w dobie globalnej konkurencji, ich sukces zależy od największego zasobu, jakim są ludzie. Jeżeli pracownicy mają kreatywnie i z poświęceniem pracować dla firmy przez kilka, kilkanaście lat, to muszą mieć odpowiednie warunki, które pozwolą im się realizować. Wymagania wobec pracowników są coraz większe, ale też coraz bardziej różnorodne. W organizacjach działających w skali międzynarodowej coraz częściej zespoły pracownicze różnią się już nie tylko ze względu na tradycyjnie dostrzegane różnice, jak płeć i wiek, ale także ze względu na pochodzenie etniczne, kulturę i religię. Jak zarządzać tak różnorodnym zespołem? Jak zapewnić atmosferę sprzyjającą twórczej pracy przy takiej różnorodności? To dzisiaj częste problemy i wyzwania stojące przed współczesnym menedżerami. Odpowiedzią na te pytania i problemy może być podejście do zarządzania nazywane zarządzaniem różnorodnością. Zarządzanie różnorodnością jest pojęciem szerokim, w którym mieści się również sposób pracy z ludźmi w różnym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zmieniających się wraz z wiekiem, co powoduje zmianę sytuacji rodzinnej wraz z dorastaniem dzieci, starzeniem się współmałżonka, rodziców wymagających opieki i troski. Proponowany warsztat będzie skoncentrowany wokół budowania strategii zarządzania wiekiem, rozumianej jako podjęte przez organizację działania uwzględniające potrzeby pracowników w różnym wieku, ze szczególnym naciskiem na pracowników 45+.

Cel szkolenia:
Celem warsztatu jest zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie strategicznego zarządzania personelem z uwzględnieniem różnic wiekowych pracowników. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób zarządzać zróżnicowanym wiekowo personelem, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pracowników wieku 45+, aby w optymalny sposób wykorzystać wiedzę, doświadczenie, zaangażowanie pracowników, a przez to zwiększyć konkurencyjność firmy.
W czasie warsztatu uczestnicy:

Korzyści dla organizacji: 
Efektem warsztatów będzie stworzona strategia zarządzania wiekiem w organizacji, wynikająca z najlepszych praktyk zarówno światowych, jak i polskich, dostosowanych do naszych realiów, możliwości i zasobów przedsiębiorstwa. Powstanie również plan długofalowych działań, rozpisany na cele operacyjne, krótko i długoterminowe, rozdzielone na poszczególne departamenty, mające na celu wdrożenie w przedsiębiorstwie modelu zarządzania różnorodnością i wiekiem, w celu przeciwdziałania wykluczaniu starszych pracowników z organizacji i jednoczesnego odpływowi wiedzy i doświadczenia.

Moduły tematyczne warsztatów:

1.Różnorodność jako przewaga konkurencyjna organizacji

2. Potencjał pracownika a wiek.

3. Dostosowanie systemów motywacyjnych do poszczególnych grup pracowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem pokolenia 45+.

4. Zróżnicowanie wiekowe w zespole.

5. Przygotowanie firmy i pracowników do odejścia na emeryturę.

6. Strategiczne zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie.

Metody pracy:
Szkolenie ma formę warsztatową – celem jest zdobycie praktycznych umiejętności na bazie doświadczenia, analizowania studium przypadków, fragmentów filmów. Wykorzystane zostaną m. in. następujące metody treningowe:

Większość z omawianych treści szkolenia przyswajana jest przez uczestników poprzez wykonywanie praktycznych ćwiczeń i zadań. Warsztat prowadzony przy wykorzystaniu aktywnych metod angażujących wszystkich uczestników. Składa się z ćwiczeń oraz analizy i symulacji realnych zdarzeń, z jakimi mogą spotykać się uczestnicy szkolenia w trakcie pracy. Forma zajęć daje możliwość zdobycia wiedzy, doskonalenia umiejętności, oraz umożliwia wdrożenie zdobytej wiedzy W organizacji. W efekcie szkolenia powstanie, w wyniku pracy zespołu pod okiem trenera, strategia zarządzania wiekiem, przystosowana do potrzeb i możliwości organizacji.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

Copyright 2010 COMARTIN
Created and supported by VISUALITY