Szukaj w serwisie

Zarządzanie poprzez cele

2 dni szkoleniowe

W ramach tego treningu uczestnicy nauczą się myślenia i postępowania ukierunkowanego na realizację celów.

Uczestnicy:

Na podstawie symulacji przypadku uczestnicy trenują proces wyznaczenia i realizacji celów. Następnie na podstawie samodzielnie opracowanych planów dostosowują nowo nabytą wiedzę do własnej sytuacji. Uczestnicy nabywają umiejętność odpowiedniego reagowania i komunikowania we wszystkich sytuacjach.

Program szkolenia

Moduł 1 - Myślenie ukierunkowane na wynik
Uczestnicy zrozumieją sposób powstawania i planowania celów, korzyści z nich wynikających oraz ich wpływu na myślenie i działanie. Uczestnicy są w stanie rozgraniczyć różnicę pomiędzy celami przedsiębiorstwa, zawodowymi i prywatnymi.

Moduł 2 - Wyznaczanie celów
Uczestnicy trenują wyznaczanie celów. Poznają różnicę pomiędzy wizją, strategią i przedsięwzięciem. Rozróżnienie to umożliwia jednoznaczne wyznaczenie celów przy zamierzonej realizacji zmian lub określonych zadań.

Moduł 3 - Planowanie celów
Proces planowania celów jest powiązaniem pomiędzy celami ukierunkowanymi na realizację zadania a celami przedsiębiorstwa oraz celami pracowników.
Nasze narzędzia planowania wspierają dobrą sytuację w zakładzie. Podczas symulacji rozmów uczestnicy trenują wyznaczenie celów dla pracowników i zespołów.

Moduł 4 - Osiąganie celów
Uczestnicy ćwiczą różne formy konsekwentnej kontroli nad realizacją celów. Odpowiednio wcześnie rozpoznaje i koryguje się nieprawidłowe formy realizacji celów. Narzędzia do planowania celów oraz rozmowy z pracownikami gwarantują osiąganie celów.

Moduł 5 - Kontrola wyników
Proces wyznaczania celów kończy się porównaniem wyniku zamierzonego z osiągniętym wynikiem. Ustala się stopień osiągnięcia celu. Wynik omawia się z pracownikami. Odchylenia od zamierzonego celu podlegają weryfikacji i traktowane są jako szansa nauki na przyszłość. Konstruktywny Feedback wyzwala siły.

Cele
Uczestnicy...

Efekty dla uczestników
Dla pracowników zarządzanie poprzez cele jest wówczas korzyścią, kiedy ma możliwość wnieść swoje własne pomysły i realizować cele, które uważa za istotne. Dzięki połączeniu celów firmy oraz pracowników priorytety i działania stają się jasne i wyraziste. A zatem wzmocniony zostaje systemu odpowiedzialności indywidualnej oraz myślenia strategicznego dla przedsiębiorstwa wszystkich pracowników.
Mądre i skoordynowane cele zespołów stwarzają większą przejrzystość we współpracy, wzmacniają mocne strony oraz wykorzystanie potencjału jednostek. Wsparcie, wspólne osiągnięcia celu tworzy synergię i stanowi podstawę do opracowania wspólnego ukierunkowania na sukces.

Efekty dla organizacji
Profitem dla kadry kierowniczej jest ułatwienie w zarządzaniu: zrozumienie celu firmy, przejęcie odpowiedzialności za wdrażanie przedsięwzięć na małą skalę, oraz wykorzystanie dotychczas nieodkrytych potencjałów. Po drugie, system ten zapewnia kierownictwu informacje na temat możliwości rynkowych oraz pomysłów na nowe cele, które stanowią podstawę do identyfikacji nowych celów biznesowych.

Narzędzia

Copyright 2010 COMARTIN
Created and supported by VISUALITY